nie zapominaj

90 tekstów – auto­rem jest nie za­pomi­naj.

Nig­dy się nie do­wiesz jak trud­no jest wy­suszyć po­duszkę w ciągu jed­ne­go dnia gdy całą noc się w nią płakało. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 lipca 2011, 18:56

Ni­by ta­ka mała rzecz a ser­ce bi­je jak oszalałe. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 lipca 2011, 12:14

Chciała krzyknąć. Raz, głośno, porządnie, żeby wszys­cy usłysze­li to jak cier­pi i da­li jej spokój. Nie dała ra­dy. Czuła zbyt wielką pus­tkę i moc­no za­ciśnięte gardło. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 lipca 2011, 14:35

Wys­tar­czy 1 wiado­mość, 1 mi­nuta, 1 gest i 1 słowo a życie na­biera zu­pełnie in­ne­go obrotu. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 23 lipca 2011, 17:07

Słowa "nig­dy" i "zaw­sze" mi­mo, że tak prze­ciw­ne znacze­nie mają są so­bie dużo bar­dziej bliższe... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 lipca 2011, 15:40

Naj­now­szy hit na cza­sie to wspom­nienia.
Pochodzi z al­bu­mu na zdjęcia.
Wy­konaw­ca ak­tual­nie nie istnieje. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 lipca 2011, 14:29

I to pow­ra­cające uczu­cie gdy Go widzę... Nig­dy nie mi­nie, choć jest ciut lepiej. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 lipca 2011, 18:59

Pat­rzyłam w przyszłość przez kryształową kulę. I wiesz co? ... Wy­buchła, gdy zo­baczyłam Two­je imię. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 lipca 2011, 11:29

Nie dość dob­ra... nie dość dobra...
Ile ra­zy to słyszała? ...
Za każdym ra­zem w środ­ku się łamała.
Przyszedł ta­ki czas, gdy zeb­rała siłę,
Na prze­ciw­ności lo­su nie zważając tyle.
Wy­rosła na wspa­niałą, dobrą dziewczynę. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 czerwca 2011, 15:49

Była szczęśliwą dziew­czynką, tak ją za­pamięta­li. Te­raz nikt nie py­ta czy coś złego się dzieje, ja­ka była ta­ka jest i niech tak pozostanie.


*Bo w pa­mięci in­nych często po­zos­ta­jesz tą samą osobą, którą byłaś w przeszłości. Nie ważne jak się czu­jesz te­raz... liczy się to co było kiedyś... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 24 czerwca 2011, 23:02
Menu
Użytkownicy
M N O
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność